Het ontstaan van het Vaste Lasten Pakket

2018 stond in het teken van het ontwikkelen van het Vaste Lasten Pakket, en 2019 staat in het teken van de eerste pilots. Er is veel werk verricht om het concept te laten uitgroeien van een goed idee naar een werkend initiatief met tevreden deelnemers. Wij zijn trots op wat er al is bereikt en delen de belangrijkste mijlpalen graag hier.

 

 Onze visie is dat mensen meer mogelijkheden moeten krijgen om hun geldzaken te stabiliseren, met of zonder persoonlijke hulp. We willen mensen helpen om zowel hun uitgaven als inkomsten te stabiliseren. Dit is van groot belang, omdat mensen vaak niet alleen last hebben van incidentele uitgaven, maar ook van wisselende inkomsten. Daardoor lopen zij onnodig risico op betalingsachterstanden en problematische schulden. 

 

 

 • September 2019

  Eerste deelnemer doet mee!

  De eerste deelnemer gaat mee doen met het Vaste Lasten Pakket. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee, maar de klant bleek minstens zo blij: “Dit helpt mij enorm om weer een ritme op te bouwen waarin ik standaard mijn vaste lasten betaal”! Dat laat ons zien dat we op de goede weg zijn en het nu in de praktijk verder kunnen testen! 

 • September 2019

  Officiële lancering van de pilot in Den Haag

  Lancering VLP pilot tijdens event op 26 september

  In de laatste week van september organiseert Schuldenlab070 een evenementenweek waarin de gezamenlijke aanpak van de schuldenproblematiek en de initiatieven in Den Haag centraal staan. Op donderdag 26 september is 'schuldenpreventie' het centrale thema, onder de titel 'Preventie in actie!' Onderdeel van het programma is de officiële lancering van de pilot Vaste Lasten Pakket in Den Haag. 

   

  De bijeenkomst is op uitnodiging. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je er wel graag bij zijn? Stuur dan een mail naar info@vastelastenpakket.nl. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen we je een uitnodiging sturen. 

   

  Kijk hier hoe ons project op Schuldenlab070 wordt gepresenteerd:

  https://schuldenlab070.nl/project/vaste-lasten-pakket/

   

   

   

 • Augustus 2019

  Klaar voor de eerste deelnemers

  We zijn er klaar voor!

   

  Na 4 tot 5 maanden hard werken is het ons gelukt het Vaste Lasten Pakket open te stellen voor de eerste deelnemers. Er was een hoop te doen, te kiezen en te regelen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar nu is het zover: alles staat klaar voor de eerste deelnemers! De Helpdesk Geldzaken in Den Haag doet de intakegesprekken. Deelnemers zijn te vinden onder de bezoekers van de Helpdesk Geldzaken zelf, maar ook andere afdelingen van de gemeente en organisaties in Den Haag gaan deelnemers aandragen. Daarnaast zullen we deelnemers werven via de Gemeentelijke Kredietbank en onder de uitstromers bij Budgetbeheer. In de loop van september worden alle kanalen worden opengezet om zo snel mogelijk 150 gebruikers in het pakket te krijgen!

 • Juni 2019

  Ministerie van Sociale Zaken verstrekt subsidie

  Stichting Vaste Lasten Pakket heeft van het Ministerie van Sociale Zaken subsidie gekregen uit de subsidieregeling Armoedebestrijding en aanpak Schuldenproblematiek.  Het project heet Zelfstandig Budget Beheer (ZBB). Het is gericht op de specificatie en ontwikkeling van de technologische kant van het Vaste Lasten Pakket. 

   

  Er zijn inmiddels verschillende oplossingen die helpen om uitgaven te budgetteren en te reserveren (zoals Buyproxy, Buddy payment en het Huishoudboekje van de Gemeente Utrecht). Stichting Vaste Lasten Pakket wil met ZBB hier inkomstenstabilisatie aan toevoegen. Bovendien willen we met ZBB de ontwikkeling van dit type software verder versnellen. We gaan dit doen door de ontwikkeling van een open standaard, een prototype en software die breed kan worden toegepast. We willen dat het Vaste Lasten Pakket kan werken met de belangrijkste leveranciers die in de markt actief zijn. Andersom moet het met ZBB gemakkelijk worden voor leveranciers om aan te sluiten op het Vaste Lasten Pakket. Bovendien willen we dat Zelfstandig Budget Beheer straks breed kan worden toegepast in schuldhulpverlening en het sociaal domein. Het ZBB-traject loopt van 1 juni tot en met 30 november 2020.

   

 • April 2019

  Start voorbereiding pilot Den Haag

  De pilot in Den Haag is van start

   

   

  De kop is eraf! We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de pilot van het Vaste Lasten Pakket in Den Haag. Van april tot augustus is er met een multi-disciplinair team van de gemeente, Schuldenlab070, stichting Vaste Lasten Pakket en onze samenwerkingspartners hard gewerkt. Vanaf augustus zullen we de eerste deelnemers in het Vaste Lasten Pakket verwelkomen. Daarna breiden we uit, tot 150 deelnemers in de eerste zes maanden. In deze fase werken we toe naar een ‘proof of concept’ waarin we een goed werkend proces neer willen zetten en waarin testen, leren en verbeteren van het concept centraal staan.

 • Januari 2019

  Oprichting stichting

  Op 29 januari 2019 is de Stichting Vaste Lasten Pakket opgericht. Dit is een stichting zonder winstoogmerk met als doel: ‘de ontwikkeling en implementatie van het concept Vaste Lasten Pakket en het zorgdragen voor dan wel aansturen van de uitvoering van alle activiteiten die daaruit voortkomen (…). Met het Vaste Lasten Pakket streeft de stichting ernaar om mensen met (beginnende) schulden meer financiële rust en ruimte te bieden, en het mogelijk te maken uit de schulden te komen en te blijven.’

   

  Het Bestuur

   

  Het bestuur van Stichting Vaste Lasten Pakket bestaat de komende tijd uit Sylvia de Bruijn (vz), Dick-Jan Abbringh en Soler Berk. Vanaf 1 februari vallen alle activiteiten voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het Vaste Lasten Pakket onder de stichting.

 • Januari 2019

  Oplevering rapportage szw

  Eind januari 2019 is het moment van oplevering van de eindrapportage aan de subsidiegever voor de eerste ontwerpfase, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het team, bestaande uit de initiatiefnemers Purpose, Soler Berk en kennispartner Nibud, heeft maanden toegewerkt naar dit moment. Deze mijlpaal vormt dan ook het begin van de volgende fase, waarin we als Stichting Vaste Lasten Pakket verder gaan met het ontwikkelen van dit initiatief in een serie pilots, daarbij gesteund door diverse fondsen.

   

  Rapportage

   

  Het tastbare resultaat van het harde werken: het ontwerp van het Vaste Lasten Pakket wordt beschreven in de conceptbeschrijving. Daarnaast leveren we o.a. een business case op, een uitgewerkte klantreis en een prototype van het beoogde digitale platform. Een uitgebreide projectrapportage beschrijft welk proces we hebben gevolgd sinds de toekenning van de subsidie in mei 2018, en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook is er een website ontwikkeld, een stichting opgericht en zijn er samenwerkingsafspraken met pilotpartners gemaakt.

 • December 2018

  Toezegging eerste funding voor pilot

  In de pilotfase is het Vaste Lasten Pakket nog niet financieel zelfredzaam. Er zullen relatief weinig deelnemers aangesloten worden en de kosten voor ontwikkeling zijn in dit stadium nog hoog. Om de eerste pilot van het Vaste Lasten Pakket van de grond te krijgen is daarom funding nodig.

   

  Eerste Fundingpartner

   

  Na in gesprek te zijn geweest met verschillende fondsen kwam er vlak voor de kerst goed nieuws. December 2018 was de maand dat de eerste funding werd toegezegd. In dit geval kwam de funding van een commerciële partij. De onderwerpen schulden en armoede zijn voor hen belangrijke speerpunten en hun maatschappelijke hart gaat sneller kloppen van dit initiatief. Ze geloven dat er een grote doelgroep mee geholpen gaat worden.

   

  Andere partijen, stichtingen en fondsenverstrekkers hebben ook de intentie uitgesproken om bij te dragen aan het Vaste Lasten Pakket.

 • November 2018

  Toezegging eerste leverancier

  In de loop van het najaar zijn we in gesprek geweest met verschillende vaste lasten leveranciers: verzekeraars, telecomprovicers, energieleveranciers, en meer. 

   

  Interesse

   

  De combinatie van maatschappelijke waarde en de business case achter dit initiatief wekt de interesse van veel grote spelers. Het Vaste Lasten Pakket sluit aan bij de ambitie om kosten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Daarnaast helpt het om klanten met financiële problemen te identificeren en in een vroeg stadium te kunnen helpen. Klanten geven zelf niet snel aan financiële problemen te hebben uit angst om hun contract of aansluiting te verliezen.

   

  Toezegging

   

  Hoewel de intentie tot deelname aan een pilot door verschillende partijen al gauw werd uitgesproken, is in december de eerste formele toezegging gedaan door een grote Nederlandse telecomprovider. Daarna volgden al snel andere partijen. Op dit moment zijn vervolggesprekken nog steeds gaande. Een limiet is er niet: de ambitie is zoveel mogelijk leveranciers deelgenoot te maken van het initiatief.

 • November 2018

  Afronding pilot plan

  Het pilotplan vormt de basis voor het vervolg van de ontwikkeling van het Vaste Lasten Pakket, nadat de eerste ontwerpfase eind januari 2019 is afgerond. Om direct door te kunnen werken is al in een vroeg stadium gewerkt aan een pilotplan. Met dit plan onder de arm gingen we in gesprek met gemeentes, potentiële uitvoeringspartners en fondsen, met wie we graag in de pilot willen samenwerken om het Vaste Lasten Pakket van het papier af te krijgen.

   

  Doelstellingen

   

  De pilot heeft twee doelen:

  1. Ontwerpdoel: leren en concept verbeteren
  2. Evaluatiedoel: meten van impact en effect voor de doelgroep, maar ook voor de meewerkende vaste lasten partners.

   

  Het evaluatieonderzoek zal worden uitgevoerd door onze onderzoekspartners Hogeschool van Utrecht (HU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

 • Oktober 2018

  Concept Design en Business case

  We spraken met tientallen leveranciers van vaste lasten, voerden leerzame gesprekken met mensen uit het schuldendomein: van wetenschappers tot gemeenten tot schuldhulpverleners, en deden inspiratie op bij partijen die technologische oplossingen ontwikkelen. Al deze gesprekken brachten ons stap voor stap verder in ons ontwerpproces.

   

  Concept Design

   

  In oktober lag er  een aangescherpt ontwerp van het concept, met de volgende belangrijkste aanscherpingen: 

  • Het Vaste Lasten Pakket werkt samen met zoveel mogelijk leveranciers. Klanten blijven in principe bij hun huidige leverancier en stappen niet over. 
  • Schulden regelen vormt geen onderdeel van het Vaste Lasten Pakket.

   

  Business Case

   

  Daarnaast vormden de gesprekken de basis voor de business case. Doel daarin is het Vaste Lasten Pakket zo op te zetten dat bij een grotere groep deelnemende klanten de opgetelde bijdragen van de leveranciers voldoende zijn om, behalve het financieel voordeel voor de deelnemers, ook de kosten van de organisatie en de processen te dekken. Zodat het Vaste Lasten Pakket zichzelf kan bedruipen.

 • September 2018

  In gesprek met de Doelgroep

  Het Vaste Lasten Pakket moet aansluiten bij de behoeften van de belangrijkste gebruikers: mensen met beginnende schulden. Om de juiste ontwerpkeuzes te maken zijn we met deze doelgroep in gesprek gegaan. Verhelderende en soms ontroerende gesprekken. Het leverde belangrijke inzichten op en leidde tot de volgende conclusies:
   

  Conclusies


  Er heerst vaak schaamte rondom schulden. Om toegankelijk te zijn voor een brede doelgroep is het belangrijk dat het Vaste Lasten Pakket positief geframed is en geen associaties wekt met schuldhulpverlening. 
   

  Er bestaan grote verschillen in de mate waarin mensen behoefte hebben aan begeleiding. Voor sommigen is autonomie belangrijker dan hulp. Het Vaste Lasten Pakket moet daarom een persoonlijke benadering hebben en maatwerk kunnen bieden. 
   
  Niet iedereen ervaart ernstige financiële stress. Sommige mensen houden makkelijker hun hoofd koel: zij zijn gewend geraakt aan een moeilijke situatie, zijn zich niet bewust van (de ernst van) hun problemen of lijken deze te ontkennen. Dit verschil maakt dat mensen op een andere manier benaderd zullen moeten worden.


  Mensen moeten geactiveerd blijven om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over hun financiën. Daartoe moet training of coaching onderdeel zijn van het traject. 
   
  Administratieve zaken leiden vaak tot extra stress. Deelname aan het Vaste Lasten Pakket moet daarom zo simpel mogelijk zijn. Dat wil zeggen: met zo min mogelijk administratieve handelingen.

 • Augustus 2018

  Oprichting raad van advies

  In Augustus 2018 is de Raad van Advies voor de ontwikkeling van het Vaste Lasten Pakket opgericht. De Raad bestaat uit 7 leden die eens per 6 tot 8 weken bijeenkomen om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken en daar advies over uit te brengen. 

   

  Eerste Raad van Advies

   

  De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 Augustus. Hier werd het concept geïntroduceerd en de aanpak onder de loep genomen. Belangrijkste eye-openers waren het inzetten op preventie,  het betrekken van de doelgroep in het proces en het positief framen van het pakket.

   

   

 • April 2018

  Toekenning subsidie

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heft een subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van het Vaste Lasten Pakket...... ' (15 mei 2018)

   

  De subsidieaanvraag was ingediend in februari en na drie maanden kwam het verlossende woord: it’s a go! 

 • September 2017

  Geboorte van het idee

  Aanleiding

   

  'Voor grote groepen mensen in de samenleving is het bijzonder lastig is om mee te doen. Zij zijn kwetsbaar en minder weerbaar. Een schuld is zo gemaakt. Van de ene schuld en hoge incassokosten rol je zo de andere in en voor je het weet is het einde zoek'

   

  Soler Berk, een van de initiatiefnemers van het Vaste Lasten Pakket, heeft in zijn tijd bij T-Mobile een sociale simkaart mogen ontwikkelen. Dat is een veilig en voordelig telefoonabonnement  voor mensen in armoede of met schulden. Het bracht hem op het idee om iets te ontwikkelen voor deze doelgroep waar alle vaste lasten deel van uit maken. Een idee wat hij overal waar hij kwam mee onder de arm nam.

   

  Samenwerking

   

  Toen was daar Dick-Jan Abbringh van Purpose. Hij geloofde in het idee en bood aan om hier samen de schouders onder te zetten en het mogelijk te maken. Zo werd in 2017  besloten om samen een Vasten Lasten Pakket te creëren. Een pakket dat financiële ruimte creëert door producten aan te bieden die voordeliger zijn dan anders en rust geeft door op één moment een incasso plaats te laten vinden. 

   

Op de hoogte blijven van
Het Vaste Lasten Pakket?

Houd onze website in de gaten of meld je aan voor updates.

Ja graag!

Vul het formulier in en wij reageren indien mogelijk


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je aanmelding. Je hoort van ons zodra we een update hebben.

Doe ook mee! Ook partner worden ›